Praktisk utformning

Behandlingens praktiska utformning och innehåll. Bit för bit, utifrån klientens behov.  Informationen finns även i PDF-format här. Där finns även mer information för socialtjänst och landsting.

 

– Behanling & Vård

Egehem har två behandlingsenheter, Stora Huset-centralt och Falla- lantligt.

Varje enhet har en enhetschef att planera behandlingsarbetet med och en egen personalgrupp som arbetar med eleverna dygnet runt. I Egehem består delar av personalgrupperna av grundutbildade terapeuter som arbetar generellt med eleverna. De skapar kontinuitet för eleverna som också har individuella terapier.

Enheterna är små och har tät bemanning för att tillgodose behoven för eleverna i vår målgrupp.

 

– Egehems sociala behandlingsmetoder och insatser som kan bli aktuella för eleven:
 • Boende, hälsa, frisk- och sjukvård, medicin, mat, telefon, kläder, fickpengar.
 • Skolstöd
 • Aktiviteter, sport med regelbunden planläggning. Grupp och individbaserad.
 • Föräldrabesök genomförande och struktur.
 • Stöd vid hälsokontakter, distriktsläkare, tandläkare och ex. vis ungdomsmottagning
 • Schemalagda aktiviteter och träningar.
 • Kropp och hälsa, träning (lämplig vid tex ärr och ätstörning)
 • ADL-träning utifrån elevens problem i daglig verksamhet eller med utvärderingsmål.
 • Ridterapi, externt handledd.

 

– Egehems psykiatriska behandlingsmetoder och insatser som kan bli aktuella för eleven:
 • Läkarsamtal, medicingenomgång, dokumentation.
 • Farmakologisk behandling – akuta insatser och bedömningar dygnet runt.
 • Psykoedukation (utbildning)till elev och anhöriga.
 • Psykologkontakt
 • Sjuksköterska
 • Utredningar som kan behöva kompetteras eller förnyas under behandlingen.
 • Skattningar och utvärderingar under behandlingstiden.
 • Individuella terapier en gång /v (ej röd dag och semesterperiod), DBT, KPT, KBT Steg 1 terapeut och Psykolog finns tillgänglig på heltid för eleverna. Externt handledd.
 • DBT – Dialektisk beteendeterapi, färdighetsträning i grupp och individuell DBT-terapi erbjuds och kan kontrakteras med patienten, internt och externt handledd.
 • Tillgång till telefonstöd i DBT dygnet runt.
 • Individualsamtal och planeringstid med terapeut/ kontaktperson.
 • Egehems har tolv grundutbildade terapeuter som arbetar med elevens problemområden utifrån DBT i det dagliga livet. ADL-träning ges utifrån elevens problem och förutsättningar med hänsyn till eventuella diagnoser och handikapp. Handledning finns internt av psykiater och externt av psykolog/psykoterapeut för detta.


Skolstöd

Vårt skolstöd är integrerat i kommunens skolor. Vi har egna lokaler för studier ex. när det är håltimma och när skolans miljö inte är lämplig för eleven.

Vi har en enhetschef att planera skolgången med och behandlingspedagoger som ger stödet i skolan.

Behandlingspedagogerna stöttar elevgrupper och enskilda elever med särskilt stora behov.

Alla Egehemselever, även den elev som inte har ett individuellt stöd eller gruppstöd kan vända sig till våra behandlare i skolorna. Behandlarna kan hjälpa eleven att ta kontakt med behandlingspersonalen i enheterna för hjälp i enskilda situationer.


Praktikstöd; Arbetsförberedande träning

I separat enhet med utbildad personal skapar vi träningstillfälle i praktikform.

Målet är ett fungerande arbetsliv för våra elever.

Elevens förmåga till praktik kan utvärderas inför exempelvis en utskrivning.


Boendestöd & Halvvägshus med full behandlingsinsats

Vi har 7 lägenheter för träningsboende. 4 av dem i samma hus med möjlighet till maximalt med stödinsatser och naturlig samvaro.

Hos oss finns en enhetschef att planera stödet med och en egen personalgrupp som arbetar med eleverna från tidig morgon till sen kväll.

Eleverna i träningsboendet har tillgång till alla sociala och psykiatriska insatser Egehem erbjuder.


Eftervård

Egehem kan erbjuda lägenheter för eftervård.

Eleven är inte inskriven i Egehem men får stöd av sina kontaktpersoner i vardagens praktiska svårigheter utanför behandlingshemmet.

Elevens ekonomi kommer från kommunen men administreras av oss så länge eftervården pågår i våra lägenheter.