Inledande bedömning

Alla elever på Egehem träffar vår psykolog Anders Zandelin efter inskrivningen. Anders gör en bedömning av om en fördjupad psykologutredning kan vara till hjälp för eleven. Alla elever fyller i ett grundbatteri med formulär som vi också använder oss av för att kunna utvärdera vår behandling.

Syftet med denna bedömning är att ge oss ett underlag för att kunna skräddarsy behandlingen utifrån varje elevs unika behov. Kunskapen vi inhämtar använder vi också för att kunna handleda och vid behov utbilda våra behandlare så att de får en större förståelse för hur de ska bemöta eleverna på bästa sätt. Bedömningen ger också underlag för att kunna prioritera bland olika behandlingsinsatser så att vi gör rätt sak vid rätt tillfälle. Detta är särskilt viktigt då många av våra elever har en komplex problematik där det kan vara svårt att sortera och värdera var och hur man ska börja.

I de fall bedömningen leder till en fördjupad utredning har vi mycket goda förutsättningar att göra en gedigen bedömning. En viktig del i utredningen är att vår personal kan följa eleven under en längre tid och i många olika situationer. Vår psykolog kan också lägga ner mer tid på utredningen än vad som vanligtvis är möjligt i öppenvården och vår filosofi är att utredningen förutom att ge underlag för en eventuell diagnos och/eller funktionsbedömning även kan hjälpa eleven till en djupare förståelse för sig själv, sina styrkor och sina svårigheter. Utredningen är också till god hjälp för att kunna bedöma vilka insatser eleven behöver för att klara av sin skolgång på bästa sätt.

Vi följer även upp med en bedömning inför utskrivning för att kunna beskriva vilka fortsatta behov eleven har efter att behandlingstiden hos oss är över. För oss är det viktigt att göra allt vi kan för att eleven ska få en kontinuitet i sitt tillfrisknande genom att förutsättningarna att även fortsättningsvis få adekvat hjälp optimeras.