Praktisk utformning

Behandlingens praktiska utformning och innehåll

Bit för bit, utifrån klientens behov

 

Behandling & Vård
 • Egehem har två behandlingsenheter, Stora Huset och Gröna Huset i centrala Västervik.
 • Stora Huset & Gröna Huset delar enhetschefer för bästa service till klient och uppdragsgivare.
 • Enheterna är små och har tät bemanning för att tillgodose elevernas behov.
 • Egehems behandlare har god och bred kompetens. många behandlare har terapeutisk utbildningsgrund med tyngdpunkt i kognitiv psykoterapi och DBT.
 • Individuella lösningar med högre bemanning görs vid behov efter överenskommelse.
 • Egehem utvärderar kontinuerligt verksamheten avseende trygghet, trivsel, delaktighet, behandlingstillfredsställelse och behandlingsutfall.
 • Fortbildning inom adekvata områden för våra placerades behandling tillgodoses och utvärderas kontinuerligt.
 • Samverkan är en viktig del av Egehems behandling och tillgodoses utifrån den placerades, uppdragsgivarens, samarbetspartners och verksamhetens behov och önskningar.
 • Egehems behandlingsfilosofi utgår från förhållningssätt baserade på miljöterapeutiska principer, dialektisk beteendeterapi och lågaffektivt bemötande.
 • Familjerelationsarbete och ett salutogent synsätt är centrala komponenter i vår behandling.
 • Egehem erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT), kognitiv psykoterapi (KPT), beteendeterapi (BT), prolonged exposure therapy (PE), dialektisk beteendeterapi (DBT) och hästunderstödd terapi (HUT).


Egehems sociala behandlingsmetoder och insatser som kan bli aktuella för eleven:
 • Egehems behandlare stöttar flickorna att följa Egehems struktur som bl.a. inkluderar veckomöte, gemensamma middagar, gemensamma aktiviteter, matlagning, städning etc. (Egehems veckomöte är ett forum för att ta upp aktuella ämnen samt synpunkter och frågor som rör elev- och personalgrupp).
 • Egehems behandlare erbjuder stöd och strategier för att förhålla sig på ett bra sätt till andra när det gäller attityder och värderingar.
 • Om flickan röker eller snusar erbjuder Egehems specialistsjuksköterska och psykiater hjälp med avvänjning.
 • Behandlare och inskrivna flickor planerar gemensamt måltider för en vecka i taget.
 • Egehem erbjuder stöd med motivation, planering, förberedelser och genomförande av fritidsaktiviteter.
 • Egehem erbjuder individuella och gemensamma aktiviteter och utflykter.
 • Egehem skapar förutsättningar för att inskrivna flickor ska kunna ta hem och umgås med kamrater
 • Egehem erbjuder regelbundna hälsosamtal med specialistsjuksköterska (psykiatri och distrikt).
 • Egehems behandlare stöttar flickorna med ADL.
 • Egehem erbjuder hästunderstödd terapi/aktivitet 1 gång per vecka.
 • Egehem erbjuder familjesamtal med terapeut och kontaktperson var 6-8:e vecka.


Egehems psykiatriska behandlingsmetoder och insatser som kan bli aktuella för eleven:
 • Egehem erbjuder läkarbesök hos psykiater 1 gång per mån.
 • Egehem ansvarar för att tillgodose behovet av kontakt med specialistpsykiatri.
 • Egehem erbjuder möjlighet till samtal hos specialistsjuksköterska (psykiatri och distrikt).
 • Egehems psykolog erbjuder möjlighet till psykologutredning. Egehems psykolog avgör utformning, innehåll och omfattning av psykologutredningen.
 • Egehem erbjuder terapisamtal med steg 1 terapeut en gång per vecka (om flickan har behovet och terapeuten utrymme kan fler samtal erbjudas). Egehem har terapeuter som kan erbjuda: KBT, DBT, Kognitiv terapi och Prolonged Exposure Terapi (traumaterapi). Enhetschef för medicinska teamet och individualterapeut avgör utformning, innehåll och omfattning av terapeutiska insatser.
 • Egehem erbjuder DBT färdighetsträning i grupp 1 gång per vecka. Här lär sig flickorna bl.a. medveten närvaro, relationsfärdigheter, känsloreglering, dialektiska strategier och krisfärdigheter.
 • Egehems behandlare hjälper flickorna att generalisera användandet av färdigheter i vardagen.


Dagstöd
 • Vårt dagstöd är integrerat i kommunens skolor. Vi har egna lokaler för dagaktivitet ex. när det är håltimma och när skolans miljö inte är lämplig för eleven.
 • Egehems personal ersätter inte pedagoger utan erbjuder psykosocialt stöd.
 • Alla Egehemselever, även den elev som inte har ett individuellt stöd eller gruppstöd kan vända sig till våra behandlare i skolorna. Behandlarna kan hjälpa eleven att ta kontakt med behandlingspersonalen i enheterna för hjälp i enskilda situationer.
 • Egehem erbjuder stöd med motivation, planering och förberedelser inför och under skoldagen.
 • Egehem erbjuder stöd med läxläsning.


Praktikstöd; Arbetsförberedande träning
 • I separat enhet med utbildad personal skapar vi träningstillfälle i praktikform.
 • Målet är ett fungerande arbetsliv för våra elever.
 • Elevens förmåga till praktik kan utvärderas inför exempelvis en utskrivning.


Eftervård
 • Egehem kan erbjuda lägenheter för eftervård.
 • Eleven är inte inskriven i Egehem men får stöd av sina kontaktpersoner i vardagens praktiska svårigheter utanför behandlingshemmet.
 • Elevens ekonomi kommer från kommunen men administreras av oss så länge eftervården pågår i våra lägenheter.