Mer om Egehem

Egehem

Egehem är ett behandlingshem med tillstånd och tillsyn av IVO. Vår verksamhet bedriver vård enligt HSL och socialtjänst enligt SoL och LVU. Vi har heldygnsvård med en genomsnittlig behandlingstid på 1,5 år. Vi har en behandlingsenhet och 5 lägenheter med behandling och boendestöd. Hos oss arbetar 1 psykolog ett 10-tal terapeuter, sjuksköterska och behandlingspedagoger samt undersköterskor. Vi har ett 40 tal anställda (2019).

Målgrupp

Vår målgrupp är flickor 13–20 år med komplex psykiatrisk och social problematik. I vår målgrupp finns flickor med bland annat neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (t.ex. autism och/eller ADHD), ätstörningar, självskadebeteende, kronisk suicidalitet, anknytningsstörningar, utagerande beteende, traumareaktioner, emotionell instabilitet m.m. vilket är svårbehandlade och i vissa fall kroniska tillstånd.

Kompetens

Egehem har konsulterande psykiater som erbjuder patienttid med flickorna varje månad och som har telefonrond med vår sjuksköterska varje vecka, samt kan vara tillgänglig för akuta förfrågningar däremellan. Hen håller samman den medicinska behandlingen för våra flickor. Vi har heltidsanställd specialistsjuksköterska (psykiatri & distrikt) och psykolog. Du hittar socionom, beteendevetare, folkhälsovetare och undersköterskor hos oss. “På golvet” arbetar 10-talet behandlingspedagoger med steg 1 i KBT med flickorna för att kunna möta deras behov på bästa sätt. Vi erbjuder DBT, hästunderstödd terapi och psykoterapi.

Riskfyllda beteenden

Flickorna som kommer till Egehem kan ha vårdats månader, ibland år inom barnpsykiatrisk slutenvård. I vissa fall är självskadebeteende och att uttrycka eller agera ut suicidala intentioner flickans primära sätt att hantera dåligt mående och/eller att påverka sin omgivning. I dessa fall kan socialtjänsten i samverkan med specialistpsykiatrin bedöma att man behöver bryta dödläget genom att prova något annat för att bryta mönstret. Då kan en placering på Egehem bli aktuell för att ge flickan en möjlighet att bryta hospitalisering och få erfarenheter som alla ungdomar behöver för att utvecklas och bli självständiga.

Det är också mycket viktigt att undvika vårdsammanbrott och bibehålla kontinuitet i behandlingen då våra flickor i många fall har tillitsproblematik och redan behövt förhålla sig till många olika professionella kontakter. Att ständigt möta nya behandlare ökar risken för suicid och är kontraindicerat för många klienter med ovanstående diagnoser och problemområden. I många fall är också oförmågan eller oviljan att ta emot behandling/vård en del av sjukdomsbilden. Därför behöver våra flickor trygghet att vårdas och behandlas utan att flyttas runt till olika boenden p.g.a. personalens, socialtjänstens eller landstingets rädsla för deras ibland livshotande tillstånd eller konsekvenserna av dem. Finns det en annan behandling, metod eller bättre anpassat stöd att hitta någon annanstans, så medverkar Egehem naturligtvis gärna till överflyttning dit. Men vi förordar inte att flytta ungdomar med problem för att det är ett svårt eller vårdkrävande tillstånd.

Varför tar Egehem emot de här flickorna?

Egehem har sedan 1992 behandlat många hundra ungdomar från hela Sverige. Egehem tar emot flickor som är sjuka och som kan avlida av sin sjukdom av samma anledning som HIA eller onkologen tar emot patienter. Vi har utbildat oss för att arbeta med unga med psykosociala problem och vi har stor, bred kompetens, tät bemanning och vi vet att vi gör ett bra jobb.

Vi vet också att psykisk ohälsa med många diagnoser som interagerar med varandra är en svår sjukdomsbild med ökad risk för dödlighet. Att vårda någon när psykisk ohälsa riskerar bli dödlig väcker ofta omgivningens rädsla och osäkerhet avseende förmågan att skydda och behandla. Egehem upplever att klienten/patienten ofta skickas runt i vårdapparaten och att ingen vill ha ansvaret. Sjukdomens förlopp och flickornas beteende är svåra att hantera och acceptera även för välutbildad personal inom behandling, sjukvård och blåljus.

Egehem eftersträvar stabila placeringar, bra samverkan och en möjlighet för den unga att kunna lita på att inte få omgivningen att svaja i planering, vård och behandling.

Fortfarande får våra flickor höra uttalanden som: ”Ryck upp dig!” och ”Lova att vi inte ska ses här igen!” osv. från behandlingspersonal, vårdpersonal och blåljuspersonal.

Egehem önskar att man ska undvika belasta flickorna med sådant som kan skapa skuld för att söka vård. Kan vi tänka oss en sådan uppmaning till en hjärtsjuk patient… eller till en patient efter en cancer-behandling… Visst blir det en tankeställare? Vi ska istället hjälpas åt, och vid behov be dessa klienter söka vård så fort det blir för smärtsamt att leva.

Det är vårt jobb att orka och att försöka hjälpa varje gång och det är detta vi vill erbjuda på Egehem. Men precis som i vård och behandling vid andra sjukdomar kan vi inte garantera att klienten mår bättre eller blir frisk. Vissa tillstånd kan tyvärr ingen läka. Ibland kan vi bara lindra och stödja.