Hallströmsgatan

Våra lokaler i Västervik ligger i ett lugnt bostadsområde med gångavstånd till centrum

Stora Huset

En bild från köket i Stora Huset, centralt beläget i Västervik. Här äter vi middagar som en familj och många samtal i elevgrupperna tar plats här

Etik

Ungdomarnas kulturella och etniska intressen och behov ska så långt det är möjligt tillvaratas, oavsett kön och ras, samhällsställning, religion eller politiska åsikter. Våra ungdomar skall bemötas med aktning för deras människovärde. Alla behandlare ska har kunskap om den unges behandlingsplan och individuella behov.
Anhöriga och övriga besökare bemöts med förståelse för deras situation. Vi motverkar diskriminering, övergrepp, kränkande språk eller annat destruktivt beteende mellan ungdomar.

Vi arbetar professionellt med gott föredöme och utan att utnyttja den unges beroendeställning för egen eller annans vinning.

Vi arbetar för att hålla ingångna överenskommelser. Vi iakttar tystnad om elev och dess närståendes privata liv.

Vi uppträder även utom tjänsten så att tilltron till oss behandlare inte kommer i fara. Förhållandet till droger och kriminella handlingar skall särskilt beaktas. Egehem arbetar för att följa barnkonventionen.


 

Som stolta medlemmar i Svenska Vård delar vi deras värdegrund och arbetar aktivt efter densamma. Följande är saxat från Svenska Vård:

Vad är en värdegrund?

Värdegrund är ett etablerat begrepp som omfattar de grundläggande värderingar som formar en organisations normer och handlingar; samlingsbegrepp för frågor om moral, etik, relationer, demokrati och livsåskådning.

Ett antal lagar och dokument styr också våra medlemmars verksamheter, bland annat Socialtjänstlagen (SoL), Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Människovärdesprincipen

Alla människor har lika värde och samma mänskliga rättigheter. Det innebär att människovärdet inte är knutet till människors personliga egenskaper eller funktioner i samhället, som exempelvis kön, etnicitet, religionstillhörighet, sexuell läggning, social ställning, inkomst, hälsotillstånd eller ålder. Varje form av diskriminering är därmed oacceptabel.

Evidensbaserad vård och omsorg

Utgångspunkten för vården/omsorgen är att göra gott gentemot den enskilde och att inte utsätta denne för verkningslösa eller skadliga insatser. Det är därför en etisk förpliktelse att vården/omsorgen är evidensbaserad eller byggd på väl beprövad och dokumenterad erfarenhet.

Makt och ansvar

Vårt arbete innebär att vi påverkar och griper in i människors liv. Vi behöver vara medvetna om individens beroendeställning och den maktposition vi har gentemot den enskilde. Makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Rättvisa

Rättvisa i våra verksamheter betyder inte att alla får samma vård/omsorg. Anledningen till detta är att inte alla har samma behov. Vården och omsorgen ska dock alltid utgå från den enskildes behov och vara evidensbaserad eller utgå från väl beprövad och dokumenterad erfarenhet.

Jämställdhet

De företag som är/blir medlemmar i Svenska Vård förbinder sig att arbeta utifrån vår antagna värdegrund.
Arbetet ska ske med ett jämställt perspektiv. Både när det gäller dem som får vård/omsorg men också för anställda och företagsledning. Jämställdhet ska finnas inom alla områden i företagen och hänsyn till detta område ska finnas med i alla beslut.

Ekonomisk värdegrund

Vi verkar för att våra medlemmar har en öppen och transparent verksamhet inom alla områden.

Miljöhänsyn

De företag som är/blir medlemmar i Svenska Vård ska i alla sammanhang och inför beslut även ska ta hänsyn till miljön. Vi strävar efter att alla medlemmar bör vara miljödiplomerade/miljöcertifierade för att kunna hålla en hög kvalitet inom detta område.

Etiska riktlinjer

Med tanke på att Svenska Vårds medlemsföretag har ett så skiftande innehåll i sina respektive verksamheter är etiska riktlinjer en viktig gemensam nämnare.
Med utgångspunkt från värdegrunden ska etiska diskussioner föras och bilda underlag för etiska riktlinjer inom vart och ett av medlemsföretagen.

Vård/omsorgstagarens rättigheter

  • Den enskilde har rätt att bemötas med respekt med hänsyn till sin integritet.
  • Den enskilde har rätt till vård/omsorg i en trygg miljö.
  • Den enskilde har rätt till vård/omsorg utifrån sina unika behov och förutsättningar.
  • Den enskilde har rätt till delaktighet i vård/omsorgen och att dennes synpunkter och klagomål beaktas.

Den anställdes ansvar

Svenska Vårds medlemsföretag ska arbeta för att deras anställda

  • upprätthåller en professionell hållning, vilket bl. a. innebär att alltid ha vård/omsorgstagaren bästa för ögonen samt att hålla isär arbetet och den privata sfären.
  • arbetar för en god arbetsmiljö och motverkar diskriminering i alla former.
  • såväl inom som utom tjänsten låter sitt handlande genomsyras av de värderingar som uttrycks i Svenska Vårds värdegrund.

Revision

Svenska Vårds förbundsstämma reviderar Värdegrundsdokumentet årligen.

Antagen på Svenska Vårds förbundsstämma 130418. 

Svenska Vård

 

Läs dokumentet i sin helhet här