Värdegrund


Respektfullt & professionellt bemötande

Foto av Jordan McDonaldUnsplash

Ungdomarnas kulturella och etniska intressen och behov ska så långt det är möjligt tillvaratas, oavsett kön och ras, samhällsställning, religion eller politiska åsikter.

Våra ungdomar skall bemötas med aktning för deras människovärde.

Alla behandlare ska har kunskap om den unges behandlingsplan och individuella behov.

Anhöriga och övriga besökare bemöts med förståelse för deras situation.

Vi motverkar diskriminering, övergrepp, kränkande språk eller annat destruktivt beteende mellan ungdomar.

Vi arbetar professionellt med gott föredöme och utan att utnyttja den unges beroendeställning för egen eller annans vinning.

Vi arbetar för att hålla ingångna överenskommelser.

Vi iakttar tystnad om elev och dess närståendes privata liv.

Vi uppträder även utom tjänsten så att tilltron till oss behandlare inte kommer i fara. Förhållandet till droger och kriminella handlingar skall särskilt beaktas.

Egehem arbetar för att följa barnkonventionen.

Egehems grundsyn