Behandlingsmetoder

Här hittar du kortfattade presentationer av de behandlingsmetoder vi använder oss av på Egehem. Sidan är under uppbyggnad och därför ännu inte komplett.

DBT en integrerad del av Egehems behandlingsarbete

målgrupp

Egehems målgrupp har komplex psykiatrisk problematik vilket ofta innefattar emotionell instabilitet, självdestruktiva beteenden och ökad risk för suicid. Detta medför att verksamheten har en benägenhet att bli akutstyrd och att Egehems personal ofta ställs inför situationer som kräver komplext beslutsfattande under stressiga förhållanden.

Tydlig struktur

DBT gör det lättare att veta hur man ska prioritera eftersom modellen är principstyrd, inte detaljstyrd.

DBT skapar förutsättningar att agera flexibelt utan att tappa kontrollen..

Mål och fokusområden har en tydlig prioriteringsordning med de allvarligaste beteendena först.

DBT har tydligt beskrivna principer för hur man ska organisera behandlingsinsatserna för att erhålla bästa resultat.

DBT behandlar

Svårigheter att hantera känslor

 • Affektlabilitet
 • Problem med ilska

Relationssvårigheter

 • Kaotiska relationer
 • Rädsla för att bli övergiven

Bristande förmåga till självreglering

 • Identitetsstörning
 • Tomhetskänsla

Svårigheter att reglera beteenden

 • Självmordsförsök
 • Självskadehandlingar
 • Impulsivitet

Kognitiva svårigheter

 • Dissociation
 • Paranoida tankar

Integrerad DBT på Egehem

Informationshäfte

Vill man så kan man rida och prova hur väl häst och människa förstår varandras ”språk”.

I stallet kallas vårt språk till hästen för hjälper! Utanför stallet, och mellan människor, kommunicerar vi också med ”hjälper” för att göra oss förstådda. Det är vanligast att man pratar med varandra, men mimik, kroppsspråk , bilder och text är också hjälper!

Genom våra erfarenheter privat och I arbetet med Egehems elever har vi flera gånger känt och sett hästens goda inverkan på det psykiska, fysiska och sociala välbefinnandet. När ridterapi-utbildningen i Östersund blev Sveriges första akademiska utbildning i rehabiliteringsvetenskap -understödd av häst, hade flera av oss som arbetar på Egehem en stor portion tur att bli utvalda till utbildningen.

Hästunderstödd terapi utövar terapeuten utifrån sin grundprofession. Vi fyra som är aktiva terapeuter i hästunderstödd terapi på Egehem har vår grundprofession i Psykodynamisk-gruppsykoterapi, kognitiv-psykoterapi, kognitiv-beteendeterapi och ridlärans-pedagogik. Vi har handledning av leg. psykolog och psykoterapeut med handledarkompetens.

Tillsammans med hästen kan vi träna eleverna i att lära känna sig själva, vi kan hjälpa eleverna att hitta känslighet och styrka. Vi hjälper eleverna att hitta redskap för att arbeta med upplevelserna när de finns i stunden och är pågående och inte bara återberättade. I samarbetet med hästen kan vi hjälpa eleverna att se sina gränser, att acceptera eller flytta dem. När eleverna kommit så långt kan de välja förändring.

Idag är det vanligt med mer sinnesinriktad träning exempelvis att träna yoga. Att arbeta med medveten närvaro är välkänt och varje hästälskare har känt att den egna sinnesstämningen och koncentrationen påverkar hästen. Men trots den vetskapen är det inte lätt att styra över sina känslor och sitt kroppsspråk. Ofta behöver man vägledning och handledning för att nå dit. Det är Egehems elever som bestämmer vilken inriktning den enskilda ridterapin ska ha.

Hästunderstödd terapi är inte, eller ersätter inte, en medicinsk behandling eller psykoterapi. Hästunderstödd terapi kan vara ett komplement och kan hjälpa elever som vill utveckla sig själva. Eleverna kan också välja att endast rida och ha trevligt med hästarna utan interventioner eller utforskning av vad som sker mellan häst och människa.

De senaste åren har den hästunderstödda terapins  positiva effekter på den psykiska hälsan blivit mer förstådd och belyst. Vi kan se att våra elever kan ha stor hjälp av den hästunderstödda terapin vid depressioner, ångest, trauma, ätstörningar, känslomässigt instabil personlighetsstörning, neuropsykiatriska-handikapp och tvångstankar. På Ridterapeutiskt Center där vi låter eleverna träna, sker uppföljning och utvärdering av verksamheten.