Behandlingen

Bit för bit, utifrån flickans behov. Egehems behandlingsfilosofi utgår från förhållningssätt baserade på miljöterapeutiska principer, dialektisk beteendeterapi och lågaffektivt bemötande. Familjerelationsarbete och ett salutogent synsätt är centrala komponenter i vår behandling.

Behandlingens utformning & innehåll

 • Egehem har två behandlingsenheter, Stora Huset och Gröna Huset i centrala Västervik.
 • Stora Huset & Gröna Huset delar enhetschef för bästa service till klient och uppdragsgivare.
 • Enheterna är små och har tät bemanning för att tillgodose elevernas behov.
 • Egehems behandlare har god och bred kompetens. Många behandlare har terapeutisk utbildningsgrund med tyngdpunkt i KBT och DBT.
 • Individuella lösningar med högre bemanning görs vid behov efter överenskommelse.
 • Egehem utvärderar kontinuerligt verksamheten avseende trygghet, trivsel, delaktighet, behandlingstillfredsställelse och behandlingsutfall.
 • Fortbildning inom adekvata områden för våra placerades behandling tillgodoses och utvärderas kontinuerligt.
 • Samverkan är en viktig del av Egehems behandling och tillgodoses utifrån den placerades, uppdragsgivarens, samarbetspartners och verksamhetens behov och önskningar.
 • Egehems behandlingsfilosofi utgår från förhållningssätt baserade på miljöterapeutiska principer, dialektisk beteendeterapi och lågaffektivt bemötande.
 • Familjerelationsarbete och ett salutogent synsätt är centrala komponenter i vår behandling.
 • Egehem kan erbjuda kognitiv beteendeterapi (KBT), kognitiv psykoterapi (KPT), beteendeterapi (BT), prolonged exposure therapy (PE), dialektisk beteendeterapi (DBT) och hästunderstödd terapi (HUT).
 • Egehem erbjuder regelbundna hälsosamtal med specialistsjuksköterska (psykiatri och distrikt).
 • Om flickan röker eller snusar erbjuder Egehems specialistsjuksköterska och psykiater hjälp med avvänjning.
 • Egehem erbjuder läkarbesök hos psykiater 1 gång per mån.
 • Egehem ansvarar för att tillgodose behovet av kontakt med specialistpsykiatri.
 • Egehem erbjuder möjlighet till samtal hos specialistsjuksköterska (psykiatri och distrikt).
 • Egehems psykolog erbjuder möjlighet till psykologutredning. Egehems psykolog avgör utformning, innehåll och omfattning av psykologutredningen.
 • Egehem erbjuder terapisamtal med steg 1 terapeut en gång per vecka (om flickan har behovet och terapeuten utrymme kan fler samtal erbjudas). Egehem har terapeuter som kan erbjuda: KBT, DBT, Kognitiv terapi och Prolonged Exposure Terapi (traumaterapi). Enhetschef för medicinska teamet och individualterapeut avgör utformning, innehåll och omfattning av terapeutiska insatser.
 • Egehem erbjuder DBT färdighetsträning i grupp 1 gång per vecka. Här lär sig flickorna bl.a. medveten närvaro, relationsfärdigheter, känsloreglering, dialektiska strategier och krisfärdigheter.
 • Egehems behandlare hjälper flickorna att generalisera användandet av färdigheter i vardagen.
 • Egehem erbjuder hästunderstödd terapi/aktivitet 1 gång per vecka.
 • Alla Egehemselever, även den elev som inte har ett individuellt stöd eller gruppstöd kan vända sig till våra behandlare i skolorna. Behandlarna kan hjälpa eleven att ta kontakt med behandlingspersonalen i enheterna för hjälp i enskilda situationer.
 • Egehem erbjuder stöd med motivation, planering och förberedelser inför och under skoldagen.
 • Egehem erbjuder stöd med läxläsning.
 • Egehems personal ersätter inte pedagoger utan erbjuder psykosocialt stöd.
 • Egehem erbjuder stöd med motivation, planering, förberedelser och genomförande av fritidsaktiviteter.
 • Egehem erbjuder individuella och gemensamma aktiviteter och utflykter.
 • Egehems behandlare stöttar flickorna att följa Egehems struktur som bl.a. inkluderar veckomöte, gemensamma middagar, gemensamma aktiviteter, matlagning, städning etc. (Egehems veckomöte är ett forum för att ta upp aktuella ämnen samt synpunkter och frågor som rör elev- och personalgrupp).
 • Behandlare och inskrivna flickor planerar gemensamt måltider för en vecka i taget.
 • Egehems behandlare stöttar flickorna med ADL.
 • Egehem erbjuder familjesamtal med terapeut och kontaktperson var 6-8:e vecka.
 • Egehem skapar förutsättningar för att inskrivna flickor ska kunna ta hem och umgås med kamrater
 • Egehems behandlare erbjuder stöd och strategier för att förhålla sig på ett bra sätt till andra när det gäller attityder och värderingar.
 • Egehem kan erbjuda lägenheter för eftervård.
 • Eleven är inte inskriven i Egehem men får stöd av sina kontaktpersoner i vardagens praktiska svårigheter utanför behandlingshemmet.
 • Elevens ekonomi kommer från kommunen men administreras av Egehem så länge eftervården pågår i våra lägenheter.